Yelena Filippova


full nameYelena Filippova
nationalitySoviet Union (URS)
local spellingЕлена Филиппова
born December 1968in unknown